Du kan sortere data i én eller flere kolonner, alle kolonner kan sorteres f.eks etter virksomhet, status og/eller dato (eldste til nyeste eller nyeste til eldste).
: Stigende rekkefølge
: Synkende rekkefølge
Når dine rapporter er kvalitetssikret og godkjent av QA-gruppen vil de forsvinne fra denne oversikten og bli søkbare i portalen.
ID Tittel Virksomhet Registrator Registrert dato Status Handling
1083 Foreldremekling. Meklarperpektivet Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Bjørg Turid Torgersen 2010-10-14 Avvent View XML PDF
8989 Overvåking av palsmyr Andre gjenanalyse i Ostojeaggi, Troms. Endringer fra 2004 til 2014 Miljødirektoratet Aslaug Skaar 2016-01-22 Registrert View XML PDF
8991 Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet, april 2014-mars 2015 Miljødirektoratet Aslaug Skaar 2016-01-22 Registrert View XML PDF
8998 Hjortevilt 2012–2014 Framdriftsrapport fra Overvåkingsprogrammet for hjortevilt Miljødirektoratet Aslaug Skaar 2016-01-22 Registrert View XML PDF
8851 Kjøpsveileder luft/luft-varmepumpe En veileder fra Enova og Miljødirektoratet. Miljødirektoratet Aslaug Skaar 2016-01-05 Registrert View XML PDF
8777 Klassifisering av miljøtilstand i industrifjorder – hvor godt samsvarer miljøgifter og bløtbunnsfauna? Miljødirektoratet Aslaug Skaar 2015-12-17 Registrert View XML PDF
8776 Eksempelsamling: tiltaksorientert overvåking for industribedrifter M-74 Miljødirektoratet Aslaug Skaar 2015-12-17 Registrert View XML PDF
8778 Riverine inputs and direct discharges to Norwegian coastal waters – 2012 Miljødirektoratet Aslaug Skaar 2015-12-17 Registrert View XML PDF
8728 Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør. Atmosfæriske tilførsler, 2012 M-3 Miljødirektoratet Aslaug Skaar 2015-12-10 Registrert View XML PDF
8780 Evaluering av faklingsstrategi, teknikker for reduksjon av fakling og faklingsutslipp, utslippsfaktorer og metoder for bestemmelse av utslipp til luft fra fakling Miljødirektoratet Aslaug Skaar 2015-12-17 Registrert View XML PDF
8779 Siloksaner i ferskvanns næringsnett – et studie av tre innsjøer i Norge Miljødirektoratet Aslaug Skaar 2015-12-17 Registrert View XML PDF
8782 Kildefordelte tilførsler av nitrogen og fosfor til norske kystområder i 2012 - tabeller og figurer Miljødirektoratet Aslaug Skaar 2015-12-18 Registrert View XML PDF
9015 Effekter av ferdsel og friluftsliv på natur. En sammenstilling av nasjonal og internasjonal litteratur Miljødirektoratet Aslaug Skaar 2016-01-27 Registrert View XML PDF
8751 Utredningav utslippsfaktorerfor NOx for forbrenningsmotorer på offshoreinstallasjoner M-19 Miljødirektoratet Aslaug Skaar 2015-12-15 Registrert View XML PDF
8784 Kartlegging av perfluorerte forbindelser i farlig avfall Miljødirektoratet Aslaug Skaar 2015-12-18 Registrert View XML PDF
9016 Overvannsflom – metoder for kartlegging og analyser Miljødirektoratet Aslaug Skaar 2016-01-27 Registrert View XML PDF
8999 Genetiske analyser av elvemusling fra Sviland i Ims-Lutsivassdraget, Rogaland Miljødirektoratet Aslaug Skaar 2016-01-25 Registrert View XML PDF
8932 Identifisering og karakterisering av syredannende bergarter : veileder for Miljødirektoratet Miljødirektoratet Aslaug Skaar 2016-01-20 Registrert View XML PDF
8755 Non-target screening - A powerful tool for selecting environmental pollutants Miljødirektoratet Aslaug Skaar 2015-12-16 Registrert View XML PDF
9001 Gamle edelløvtrær – et hotspot-habitat Sluttrapport under ARKO-prosjektets periode III Miljødirektoratet Aslaug Skaar 2016-01-25 Registrert View XML PDF
8768 Perfluorinated alkylated substances (PFAS), brominated flame retardants (BFR) and chlorinated paraffins (CP) in the Norwegian environment – Screening 2013 M-40 Miljødirektoratet Aslaug Skaar 2015-12-16 Registrert View XML PDF
8769 Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet, april 2012-mars 2013 M-41 Miljødirektoratet Aslaug Skaar 2015-12-16 Registrert View XML PDF
8852 Informasjon til operatører av utstyr som inneholder FLUORHOLDIGE KLIMAGASSER Miljødirektoratet Aslaug Skaar 2016-01-05 Registrert View XML PDF
8853 Informasjon til teknisk personell og bedrifter som arbeider med utstyr som inneholder FLUORHOLDIGE KLIMAGASSER Miljødirektoratet Aslaug Skaar 2016-01-05 Registrert View XML PDF
8931 ØKOKYST – Delprogram Skagerrak. Høstundersøkelser 2014 Miljødirektoratet Aslaug Skaar 2016-01-15 Registrert View XML PDF
8933 Assessment of flare strategies, techniques for reduction of flaring and associated emissions, emission factors and methods for determination of emissions from flaring For the Norwegian Environment Agency Miljødirektoratet Aslaug Skaar 2016-01-20 Registrert View XML PDF
8849 Tallknusing av miljøovervåkingsdata Miljødirektoratet Aslaug Skaar 2016-01-05 Registrert View XML PDF
8848 Alternative fuels Investigation on emission effects of alternative fuels Literature overview Miljødirektoratet Aslaug Skaar 2016-01-05 Registrert View XML PDFNy utfører
8772 Contaminants in coastal waters of Norway 2012 M-69 Miljødirektoratet Aslaug Skaar 2015-12-17 Registrert View XML PDF
8850 Monitoring of greenhouse gases and aerosols at Svalbard and Birkenes in 2012 - Annual report Miljødirektoratet Aslaug Skaar 2016-01-05 Registrert View XML PDF
8854 Konsekvenser av lave kvotepriser i EU ETS Miljødirektoratet Aslaug Skaar 2016-01-06 Registrert View XML PDF
8856 Miljøgifter+i+store+norske+innsjøer, 2013 Forekomst og biomagnifisering i fisk og zooplankton Miljødirektoratet Aslaug Skaar 2016-01-06 Registrert View XML PDF
8934 investigation of outdoor textiles and gear with respect to determine the content of ionic perfluorinated substances (PFASs) Miljødirektoratet Aslaug Skaar 2016-01-20 Registrert View XML PDF
8858 Refusjonsordningen for spillolje – Årsrapport 2013 Miljødirektoratet Aslaug Skaar 2016-01-06 Registrert View XML PDF
8859 Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør. Årsrapport – Vannkjemiske effekter 2013 Miljødirektoratet Aslaug Skaar 2016-01-06 Registrert View XML PDF
8935 Overvannsarbeid i utlandet. Virkemeidler for å redusere nedbørbetinget oversvømmelse i urbane områder Miljødirektoratet Aslaug Skaar 2016-01-20 Registrert View XML PDF
8936 Vurdering av finansieringsmodeller for overvann Miljødirektoratet Aslaug Skaar 2016-01-20 Registrert View XML PDF
8937 Risikoakseptkriterier og dimensjonerende nedbør for overvannsflom Miljødirektoratet Aslaug Skaar 2016-01-20 Registrert View XML PDF
8833 Kunnskap om matsvinn fra norske husholdninger Miljødirektoratet Aslaug Skaar 2016-01-04 Registrert View XML PDF
8860 Bekjempelse av Gyrodactylus salaris i Vefsnaregionen Miljødirektoratet Aslaug Skaar 2016-01-06 Registrert View XML PDF
8861 Screening programme 2013: New bisphenols, organic peroxides, fluorinated siloxanes, organic UV filters and selected PBT substances Miljødirektoratet Aslaug Skaar 2016-01-07 Registrert View XML PDF
8863 ØKOKYST – delprogram Skagerrak. Årsrapport 2013 Miljødirektoratet Aslaug Skaar 2016-01-07 Registrert View XML PDF
8864 ØKOKYST – Delprogram Hordaland Årsrapport 2013 Miljødirektoratet Aslaug Skaar 2016-01-07 Registrert View XML PDF
8867 ØKOKYST – delprogram Møre og Romsdal. Årsrapport 2013 Miljødirektoratet Aslaug Skaar 2016-01-07 Registrert View XML PDF
8869 ØKOKYST-Delprogram Trøndelag Årsrapport 2013 Miljødirektoratet Aslaug Skaar 2016-01-07 Registrert View XML PDF
8871 ØKOKYST – Nordland, miljøtilstand 2013, pelagisk overvåkning Miljødirektoratet Aslaug Skaar 2016-01-07 Registrert View XML PDF
8872 Utprøving av system for Basisovervåking i hht. vannforskriften Resultater for utvalgte innsjøer 2013 Miljødirektoratet Aslaug Skaar 2016-01-07 Registrert View XML PDF
9017 PFASs in house dust Miljødirektoratet Aslaug Skaar 2016-01-27 Registrert View XML PDF
8874 Terrestrisk naturovervåking i 2013: Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. Sammenfatning av resultater Miljødirektoratet Aslaug Skaar 2016-01-07 Registrert View XML PDF
8876 Overvåking av ozonlaget og naturlig ultrafiolett stråling: Årsrapport 2013 Miljødirektoratet Aslaug Skaar 2016-01-07 Registrert View XML PDF
8878 Monitoring of environmental contaminants in air and precipitation, annual report 2013 Miljødirektoratet Aslaug Skaar 2016-01-07 Registrert View XML PDF
8879 Monitoring of long-range transported air pollutants in Norway, annual report 2013 Miljødirektoratet Aslaug Skaar 2016-01-07 Registrert View XML PDF
8880 Environmental Contaminants in an Urban Fjord Miljødirektoratet Aslaug Skaar 2016-01-07 Registrert View XML PDF
8881 Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet, april 2013-mars 2014 Miljødirektoratet Aslaug Skaar 2016-01-07 Registrert View XML PDF
8882 Erfaringer og utfordringer med klima- og energiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Miljødirektoratet Aslaug Skaar 2016-01-07 Registrert View XML PDF
8883 Overvåking av havforsuring i norske farvann Miljødirektoratet Aslaug Skaar 2016-01-07 Registrert View XML PDF
8938 Microplastics in marine environments: Occurrence, distribution and effects Miljødirektoratet Aslaug Skaar 2016-01-20 Registrert View XML PDF
9018 Spredning av fremmede arter med planteimport til Norge Miljødirektoratet Aslaug Skaar 2016-01-27 Registrert View XML PDF
8892 Potential PFOA Precursors Miljødirektoratet Aslaug Skaar 2016-01-12 Registrert View XML PDF
8893 Kvalitetssikring av miljøkvalitetsstandarder Miljødirektoratet Aslaug Skaar 2016-01-12 Registrert View XML PDF
8894 Contaminants in coastal waters of Norway 2013 Miljødirektoratet Aslaug Skaar 2016-01-12 Registrert View XML PDF
8896 Environmental pollutants in the terrestrial urban environment Miljødirektoratet Aslaug Skaar 2016-01-12 Registrert View XML PDF
8900 Riverine inputs and direct discharges to Norwegian coastal waters – 2013 Miljødirektoratet Aslaug Skaar 2016-01-12 Registrert View XML PDF
8901 Forslag til hydrologisk overvåking av restaurert myr i Norge Miljødirektoratet Aslaug Skaar 2016-01-12 Registrert View XML PDFNy utfører
9002 Strandeng – et hotspot-habitat Sluttrapport under ARKO-prosjektets periode III Miljødirektoratet Aslaug Skaar 2016-01-25 Registrert View XML PDF
8909 Critical limits for surface water acidification in Norwegian critical loads calculation and Water Framework Directive classification Miljødirektoratet Aslaug Skaar 2016-01-13 Registrert View XML PDF
8910 Kildefordelte tilførsler av nitrogen og fosfor til norske kystområder i 2013 - tabeller og figurer Miljødirektoratet Aslaug Skaar 2016-01-13 Registrert View XML PDF
8912 Monitoring of greenhouse gases and aerosols at Svalbard and Birkenes in 2013 - Annual report Miljødirektoratet Aslaug Skaar 2016-01-13 Registrert View XML PDF
8913 Tallknusing av sukkertaredata Miljødirektoratet Aslaug Skaar 2016-01-13 Registrert View XML PDF
8915 Måling av støy fra industri : immisjonsmålemetode Miljødirektoratet Aslaug Skaar 2016-01-13 Registrert View XML PDF
8917 Metoder for beregning av klimafaktorer for fremtidig nedbørsintensistet Miljødirektoratet Aslaug Skaar 2016-01-14 Registrert View XML PDF
8918 Gjennomgang av avrenningsfaktorer Miljødirektoratet Aslaug Skaar 2016-01-14 Registrert View XML PDF
8919 Sammenligning av resultater og målemetoder for benzen i Oslo Målinger utført av NILU fra 2001-2008 og Molab fra 2009-2013 Miljødirektoratet Aslaug Skaar 2016-01-14 Registrert View XML PDF
8920 Risikovurdering ved utsetting av ikke–stedegen tare Miljødirektoratet Aslaug Skaar 2016-01-14 Registrert View XML PDF
8921 Massedød av stillehavsøsters, Crassostrea gigas, i Sverige og Norge, september 2014 Miljødirektoratet Aslaug Skaar 2016-01-14 Registrert View XML PDF
8922 Registrering av vekst og fortetning av stillehavsøsters på 6 utvalgte lokaliteter Miljødirektoratet Aslaug Skaar 2016-01-14 Registrert View XML PDF
8923 Faggrunnlag stillehavsøsters (Crassostrea gigas) Miljødirektoratet Aslaug Skaar 2016-01-14 Registrert View XML PDF
8924 Kostnader og nytte ved overvannstiltak Miljødirektoratet Aslaug Skaar 2016-01-14 Registrert View XML PDF
8940 Sources of microplastics-pollution to the marine environment Miljødirektoratet Aslaug Skaar 2016-01-20 Registrert View XML PDF
9019 Contaminants in coastal waters of Norway 2014 Miljødirektoratet Aslaug Skaar 2016-01-27 Registrert View XML PDF
9020 Utvikling av metodikk for å påvise spredning av fiskearter i ferskvann Miljødirektoratet Aslaug Skaar 2016-01-27 Registrert View XML PDF
9023 Utredning av beste tilgjengelige teknikker for rensing av produsert vann som slippes ut fra petroleumsvirksomheten til havs Miljødirektoratet Aslaug Skaar 2016-01-27 Registrert View XML PDF
9024 Suggestions for monitoring of biological effects of ocean acidification – A summary of the workshop, September 17th 2015 Miljødirektoratet Aslaug Skaar 2016-01-27 Registrert View XML PDF
8951 ØKOKYST – delprogram Skagerrak. Årsrapport 2014 Miljødirektoratet Aslaug Skaar 2016-01-20 Registrert View XML PDF
8952 ØKOKYST – delprogram Rogaland. Årsrapport Miljødirektoratet Aslaug Skaar 2016-01-20 Registrert View XML PDF
8953 Økokyst – Hordaland, Miljøtilstand 2014 Miljødirektoratet Aslaug Skaar 2016-01-20 Registrert View XML PDF
8954 ØKOKYST – delprogram Møre og Romsdal. Årsrapport 2014 Miljødirektoratet Aslaug Skaar 2016-01-20 Registrert View XML PDF
8956 ØKOKYST – Delprogram Trøndelag, 2014 Miljødirektoratet Aslaug Skaar 2016-01-20 Registrert View XML PDF
8957 Økokyst – Helgeland, Årsrapport 2014 Miljødirektoratet Aslaug Skaar 2016-01-20 Registrert View XML PDF
8958 Økokyst – Delprogram Nordland Årsrapport 2014 Miljødirektoratet Aslaug Skaar 2016-01-20 Registrert View XML PDF
8960 ØKOKYST – Delprogram Finnmark, Årsrapport 2014 Miljødirektoratet Aslaug Skaar 2016-01-20 Registrert View XML PDF
8961 Screening 2014 Screening of the sea lice medications azamethiphos, deltamethrin and cypermethrin Miljødirektoratet Aslaug Skaar 2016-01-20 Registrert View XML PDF
8962 Kunnskapsstatus og kunnskapsbehov knytt til grunnforureining ved skytebaner Miljødirektoratet Aslaug Skaar 2016-01-21 Registrert View XML PDFNy utfører
8963 Miljøgifter i store norske innsjøer, 2014 Miljødirektoratet Aslaug Skaar 2016-01-21 Registrert View XML PDF
8964 Miljøgifter I terrestrisk og bynært miljø Miljødirektoratet Aslaug Skaar 2016-01-21 Registrert View XML PDF
8965 Overvåking av havforsuring i norske farvann 2014 Miljødirektoratet Aslaug Skaar 2016-01-21 Registrert View XML PDF
8966 Norges målenettverk for luftkvalitet Miljødirektoratet Aslaug Skaar 2016-01-21 Registrert View XML PDF
8972 Utprøving av system for basisovervåking i henhold til vannforskriften. Resultater for utvalgte innsjøer 2014 Miljødirektoratet Aslaug Skaar 2016-01-21 Registrert View XML PDF
8974 Monitoring of the atmospheric ozone layer and natural ultraviolet radiation: Annual report 2014 Miljødirektoratet Aslaug Skaar 2016-01-21 Registrert View XML PDF
8975 Monitoring of long-range transported air pollutants in Norway, annual report 2014 Miljødirektoratet Aslaug Skaar 2016-01-21 Registrert View XML PDF
8977 Monitoring of environmental contaminants in air and precipitation, annual report 2014 Summary Miljødirektoratet Aslaug Skaar 2016-01-21 Registrert View XML PDF
8978 Naturtyper i klimatilpasningsarbeid. Effekter av klimaendringer og klimatilpasningsarbeid på naturmangfold og økosystemtjenester Miljødirektoratet Aslaug Skaar 2016-01-21 Registrert View XML PDF
8979 Environmental Contaminants in an Urban Fjord, 2014 Miljødirektoratet Aslaug Skaar 2016-01-21 Registrert View XML PDF
8980 Refusjonsordningen for spillolje – Årsrapport 2014 Miljødirektoratet Aslaug Skaar 2016-01-21 Registrert View XML PDF
8983 Økosystemtjenester fra grønnstruktur i norske byer og tettsteder Miljødirektoratet Aslaug Skaar 2016-01-21 Registrert View XML PDF
8984 Naturindeks for Norge 2015. Økologisk rammeverk, beregningsmetoder, datalagring og nettbasert formidling Miljødirektoratet Aslaug Skaar 2016-01-21 Registrert View XML PDF
8985 Overvåking av palsmyr. Andre gjenanalyse i Ostojeaggi, Troms Miljødirektoratet Aslaug Skaar 2016-01-21 Registrert View XML PDF
8992 Deponering av syredannende bergarter. Grunnlag for veileder Miljødirektoratet Aslaug Skaar 2016-01-22 Registrert View XML PDF
8993 Teknologiutvikling og klimagassutslipp fra petroleumsvirksomheten fram mot 2030 og et lavutslippssam funn i 2050. Sluttrapport Miljødirektoratet Aslaug Skaar 2016-01-22 Registrert View XML PDF
8994 Sjøfugl og marine økosystemer Status for sjøfugl og sjøfuglenes næringsgrunnlag i Norge og på Svalbard Miljødirektoratet Aslaug Skaar 2016-01-22 Registrert View XML PDF
8997 The status and trends of seabirds breeding in Norway and Svalbard Miljødirektoratet Aslaug Skaar 2016-01-22 Registrert View XML PDF
9003 Kalkberg – et hotspot-habitat Sluttrapport under ARKO-prosjektets periode III Miljødirektoratet Aslaug Skaar 2016-01-25 Registrert View XML PDF
TIPS: Sorter flere kolonner samtidig ved å holde nede shift-tasten og klikke kolonnene du vil ha sortert!