Feltene merket med * er obligatoriske og må fylles inn.
  • Det er eksternt utførte og offentlige evalueringer som skal registreres.
  • Dette avgrenser utvalget slik at interne høringer, notater og utredninger ikke registreres i databasen.
  • Evalueringer som er unntatt offentlighet skal ikke registreres i databasen.
  • For support: Ring tlf: 75 12 12 00 eller kontakt NB på e-post: 1313@nb.no
* Skjemaet fungerer best i nettleserne Firefox eller Chrome. Ved bruk av Internet Explorer bør du unngå klipp og lim inn i skjemaet.

Ditt navn.

Din e-postadresse.

Din virksomhet.

Viktig at tittel blir akkurat som i på rapporten.
Slik den står i rapporten

Oppgi navnet på den eller de personene som har laget rapporten. Dersom det ikke står forfatter, skriv navnet på virksomheten.
Kun én forfatter pr felt

Etternavn
Fornavn

Rapportens ISBN nummer.
Eks: 978-82-7965-096-6

Dersom rapporten er en del av en nummerert serie, <br /> f eks ”NIBR rapport” eller ”SFT-Rapport”, skal det registreres her.

Her menes det publikasjonsår/utgivelseår. <br /> Årstall da rapporten ble publisert. <br /> Det kan være for eksempel © NIBR 2008 der utgivelseåret er 2008.

Her skal virksomheten(e) som er oppdragsgiver(e) for rapporten registreres. Kan være flere.
Kun én organisasjon pr felt

Det fulle navnet på den eller de virksomhetene som har gjennomført evalueringen (ikke forkortelser).
Kun én utfører pr felt

Er utføreren en enkelt utfører eller grupper av utførere, registrer under følgende kategorier som finnes i den faste nedtrekkslisten:
Evalueringskomité/Utvalg: Grupper av flere enkeltpersoner, ulike offentlige forvaltningsorgan, forskningsinstitutt og/ eller private konsulentfirma som har samarbeidet om å gjennomføre en evaluering.
Konsulenter: Enkeltpersoner som har utført evalueringer og som ikke er en del av offentlig forvaltning, et forskningsinstitutt eller et privat konsulentfirma.
Internasjonal evalueringskomité: Gruppe med flere enkeltpersoner, med et internasjonalt samarbeid mellom utførerne. Deltakerne i evalueringen representerer ulike nasjonaliteter.
* Ett av feltene, Utførere eller Finner du ikke din utfører, legg den inn her, må fylles ut.

Dersom du ikke finner din utfører i feltet for utførere kan forslag til ny utfører legges inn her. <br /> Ditt forslag vil gjennomgå en kvalitetskontroll hos Nasjonalbiblioteket. <br /> Når forslaget er blitt godkjent vil utfører være å finne i fast nedtrekksliste for utførere.
Kun én utfører/evaluator pr felt

Gi en kortfattet forklaring om hva evalueringsrapporten omhandler. Dette kan gjerne tas fra sammendraget på rapporten.
Ett avsnitt på ca 100 ord, men minimum 5 setninger.

Registrer den sektoren (bare èn) rapporten hovedsaklig omhandler (hovedsektor). <br /> Betegnelsene for hovedsektor tilsvarer overordnet tema i oppbyggingen av regjeringen.no med én tilleggskategori; <br /> konstitusjonelle organer hvor Stortinget og Riksrevisjonen skal registrere sine rapporter. <br /> Hovedsektor for disse vil alltid være ” konstitusjonelle organer”.

Registrer eventuelt en eller flere sektorer som rapporten også omhandler (undersektor). Ja

Arbeid og velferd
Mat, fisk og landbruk
Bolig og eiendom
Energi
Familie og oppvekst
Forbruker
Helse og omsorg
Innvandring og inkludering
Internasjonalt
Kommuner og distrikter
Kultur, fritid og livssyn
Likestilling
Lov og rett
Miljø
Næringsliv
Offentlig forvaltning
Samfunnssikkerhet
Forsvars- og sikkerhetspolitikk
Transport og kommunikasjon
Urfolk og minoriteter
Utdanning og forskning
Økonomi
Konstitusjonelle organer

Velg om selve rapporten du har fylt i er på engelsk, nynorsk eller bokmål. <br /> Dersom kun sammendraget av rapporten er på engelsk og resten er på norsk trenger du kun å krysse av for norsk (bokmål eller nynorsk).

Bokmål
Engelsk
Nynorsk
Nordsamisk
Sørsamisk
Lulesamisk
Andre

Oppgi en eller flere evalueringstyper; <br /> Samfunnsøkonomisk analyse, forhånds-, underveis- og etterevaluering samt tidsuavhengig evaluering. <br /> Samfunnsøkonomisk analyse er en underkategori av forhåndsevaluering. <br /> Vi ønsker derfor at i tillegg til å registrere rapporten under Samfunnsøkonomisk analyse <br /> at man også registrerer den under type forhåndsevaluering.

Forhåndsevaluering
Samfunnsøkonomisk analyse
Underveisevaluering
Tidsuavhengig evaluering
Etterevaluering

Oppgi type data for evalueringen. Det kan for eksempel være intervju, <br /> spørreskjema, dokumentstudie, statistikk, observasjon (minst en, kan krysse av flere). <br /> Dersom det krysses av for ”Annen” datainnsamling, må dette beskrives i eget felt.

Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier
Statistikk
Observasjon
 
Andre
Flere datagunnlag skilles med komma

Her kan man spesifisere hvordan man velger ut enheter, samler inn og analyserer data. <br /> Beskrives ofte i et eget kapittel i rapporten som kalles metode. <br /> Utvalgsmetode for eksempel: Strategisk, tilfeldig, hele populasjonen. <br /> Innsamlingsmetode for eksempel: Eksperiment eller kvasieksperiment. personlige intervjuer, telefonintervju. <br /> Analysemetode for eksempel: Regresjon, DEA-analyse.

Aksepterte filformat: pdf

Maks filstørrelse per fil er 64M. Maks total størrelse er 128M.

For eksempel konkurransegrunnlag, oppdragsbeskrivelse og intervjuguide. Legg til nytt tilleggsdokument